مجموعه مسکونی ناز فاز ۶ و ۷

 

مجموعه مسکونی ناز شامل ۴ بلوک با نام های Q1a – Q1b- Q1c و Q1d است، که مساحت عرصه این مجموعه بالغ بر ۲۹۴۰۴ متر مربع می باشد.
تعداد طبقات مسکونی این بلوک های ۱۷و طبقات همکف و پارکینگ این مجموعه ها ۳ طبقه می باشد. این بلوکها از ۶ آسانسور نفر بر و باربر بهره مند گردیده اند. 
در هر طبقه تعداد ۱۲ واحد مسکونی را می توان مشاهده نمود.