مجموعه مسکونی رعنا فاز ۶ و ۷

مجموعه مسکونی رعنا شامل ۳ بلوک با نام های Q3a – Q3b و Q3c است، که مساحت عرصه این مجموعه بالغ بر۱۷۹۹۳ متر مربع می باشد.
تعداد طبقات مسکونی این بلوک ها ۱۷ و طبقات همکف و پارکینگ این مجموعه ها ۳ طبقه می باشد. این بلوکها از ۵ آسانسور نفر بر و باربر بهره مند گردیده اند. 
در هر طبقه تعداد ۱۰ واحد مسکونی را می توان مشاهده نمود.
Q3