مجموعه مسکونی آفتابگردان فاز ۶

مجموعه مسکونی آفتابگردان شامل ۳ بلوک با نام های E1-E2 و E3 است که مساحت عرصه این مجموعه بالغ بر ۱۸۱۸۰ متر مربع می باشد.
تعداد طبقات مسکونی این بلوک ها ۱۴ و تعداد طبقات همکف و پارکینگ آن ۲ طبقه می باشد. این بلوکها از ۶ آسانسور نفر بر و باربر بهره مند گردیده اند. 

در هر طبقه تعداد ۱۴ مسکونی واحد وجود دارد.

102 copy

 

e.jpg