مجموعه مسکونی بنفشه فاز ۶

مجموعه مسکونی بنفشه شامل ۶ بلوک با نام های N1-N2-N3-N4-O1 و O2 است، که مساحت عرصه این مجموعه بالغ بر۳۶۵۵۸ متر مربع می باشد.
تعداد طبقات مسکونی بلوک های N1 و N4 16و تعداد طبقات N2 و N3 14 طبقه هستند طبقات همکف و پارکینگ این مجموعه ها به ترتیب ۲ و ۳ طبقه می باشد. این بلوکها از ۴ آسانسور نفر بر و باربر بهره مند گردیده اند. 
در هر طبقه تعداد ۸ واحد مسکونی را می توان مشاهده نمود.
تعداد طبقات مسکونی بلوک های O1 و O2 شانزده طبقه است طبقات همکف و پارکینگ این مجموعه ۳ طبقه می باشد. این بلوکها از ۶ آسانسور نفر بر و باربر بهره مند گردیده اند. 

در هر طبقه تعداد ۱۶ واحد مسکونی وجود دارد.

n

 

n.jpg