مجموعه مسکونی سوسن فاز ۶

مجموعه مسکونی سوسن شامل ۳ بلوک با نام های P1-P2 و P3 است که مساحت عرصه این مجموعه بالغ بر۱۲۰۷۰ متر مربع می باشد.
بلوکهای P1 , P2 به بخش خصوصی واگذار گردیده است.
تعداد طبقات مسکونی بلوک p3 چهارده و تعداد طبقات همکف و پارکینگ آن ۲ طبقه می باشد. این بلوک از ۴ آسانسور نفر بر و باربر بهره مند گردیده اند. و در هر طبقه تعداد ۱۰ مسکونی واحد وجود دارد.
p3-(1)