مجموعه مسکونی مینا فاز ۶

مجموعه مسکونی مینا در فاز ۶ شامل ۱ بلوک با نام M است، که مساحت عرصه این مجموعه بالغ بر۳۹۴۸۲ متر مربع می باشد.
تعداد طبقات مسکونی این بلوک ۱۸و طبقات همکف و پارکینگ این مجموعه ۲ طبقه می باشد. این بلوک از ۹ آسانسور نفر بر و باربر بهره مند گردیده است. 
در هر طبقه تعداد ۱۵ واحد مسکونی وجود دارد.
mmm