مجموعه مسکونی اقاقیا فاز ۶

مجموعه مسکونی اقاقیا شامل ۴ بلوک با نام های U1-U2-U3 و U4 می باشد که مساحت عرصه این مجموعه ۳۰۷۲۹ متر مربع است.
تعداد طبقات مسکونی بلوک های U2 و U4 چهارده و تعداد طبقات همکف و پارکینگ آن ۲ طبقه می باشد. این بلوکها از ۶ آسانسور نفر بر و باربر بهره مند گردیده اند. 
در هر طبقه تعداد ۱۴ مسکونی واحد وجود دارد.
تعداد طبقات مسکونی بلوک های U1 و U3 پانزده و تعداد طبقات همکف و پارکینگ آن ۳ طبقه می باشد. این بلوکها از ۹ آسانسور نفر بر و باربر بهره مند گردیده اند. 
در هر طبقه تعداد ۱۸ مسکونی واحد وجود دارد.
u2u4